Čista energija

Општина Мерошина

Чиста енергија и
енергетска ефикасност
за граћане у Србији

Вести

Документа

Јавни позив и документа

Погледајте и преузмите документа везана за пројекат “Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане”

Честа питања

Право  на субвенцију имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове:

 • Да је објекат легално изграђен;
 • Да је подносилац пријаве:
  • власник објекта, или;
  • корисник објекта са пријавом боравка на адреси објекта и приложеном писаном сагласности власника објекта;
 • Да се у објекту станује током целе године
 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери/пакету за који се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • доказ о власништву:
  • Извод из листа непокретности/ уговор о купопродаји/уговор о поклону/правноснажно оставинско решење или други одговарајући документ из кога несумњиво произилази да је подносилац пријаве власник објекта,
  • Уколико има више од једног власника објекта, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве,
 • уколико пријаву подноси корисник објекта, неопходно је да достави пријаву боравка на адреси објекта који пријављује и писану сагласност власника објекта;
 • доказ о легалности објекта:
  • Употребна дозвола, или
  • Решење о озакоњењу, или
  • Извод из листа непокретности из кога произилази да је објекат уписан у складу са прописима о изградњи;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси објекта за коју се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопије здравствених књижица (у зависности од члана 21. Правилника где је наведено да ли се траже фотокопије за све чланове домаћинства или само лична карта власника);
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију у претходном месецу, ради доказа да се у пријављеном стамбеном објекту станује током целе године (минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 • За меру из поглавља I. тачкa 4) Јавног позива решење о одобрењу извођења радова или неки други акт којим надлежни орган одобрава извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији до новог котла који се уграђује;
 • предмер и предрачун/ профактура за материјал и опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) коју је објавило/ла Општина, издата након објављивања јавног позива, као и атесте/извештаје који доказују испуњеност минималних услова енергетске ефикасности из одељка ;

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и документација из поглавља VII. Јавног позива достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мерошина за 2023. годину   – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу Општинска управа Општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18 252 Мерошина.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 018/4892-023 и електронску адресу: e-mail: maja.milosavljevic@merosina.org.

Након утврђивања услова за доделу средстава субвенције за појединачни пројекат крајњег корисника потписује се тројни уговори између ЈЛС, привредног субјекта и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

ЈЛС ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату целокупне своје обавезе и након завршетка радова.

Целокупан поступак од  утврђивања услова до закључења Уговора не би требало да буде дужи од 45 дана.

Крајњи корисник има право да поднесе само једну пријаву за домаћинство, при чему домаћинство може обухватити више појединачних стамбених објеката, на истој локацији и на истој катастарској парцели.

Средства се неће одобравати за енергетску санацију пословног простора или било каквог другог нестамбеног простора.