Čista energija

Општина Мерошина

Чиста енергија и
енергетска ефикасност
за граћане у Србији

Пројекат

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ (SURCE) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ( „ИБРД“), а који спроводи Министарство рударства и енергетике Републике Србије, директно ће користити грађанима 131 локалне самоуправе у Србији.

Циљ Пројекта је да повећа степен енергетске ефикасности, да се повећа доступност и приступачност ефикаснијој енергији за домаћинства, могућност успостављања одрживог грејања и уградњу кровних соларних фотонапонских панела PV у домаћинствима у Мерошини. Такође, пројекат има за циљ стварање одрживог модела финансирања у вези са добијањем могућег решења који би омоћило употребу чисте енергије у домаћинствима – представља суштинскe кораке ка унапређење квалитета ваздуха, смањењу енергетског сиромаштва и подршку Мерошини у њеној тежњи да смањи емисију угљен диоксида.

Пројекат се проводи у складу са Оперативним Политикама Светске банке, укључујући политике заштите животне средине и друштвених питања.

Предмет појединачних пројеката ће бити примена мера енергетске ефикасности и то :

1. Унапређење термичког омотача путем:

  • замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача.
    • Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида,
  • постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору,
  • постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова;

2. Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом:

  •  замене постојећег грејача простора на чрвсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас или котлом на биомасу,

  • замене постојеће или уградња нове цевне мреже, уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи, грејних тела-радијатора укључујући термостатске вентиле и пратећег прибора,

  • уградње топлотних пумпи које користе енергију ваздуха, воде или земље,

  • опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),

3. Уградњa соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде,

4. Уградњa соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградњa двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израдa неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем,

5. и друге мере/пакети мера у складу са јавним позивом

Појединачни пројекти који се реализују на територији локалне самоуправе општине Мерошина су предмет разматрања Комисије која врши одабир појединачних пројеката.

Комисија је састављена од представника јединице локалне самоуправе и лица које именује Министарство рударства и енергетике.

За извођење радова на текућем одржавању објекта није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова.

Одређене напред наведене активности подразумевају инвестиционо одржавање у складу са чланом 2. Закона о планирању и изградњи, тачка 36 у којој се наводи: „инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације.

Поједностављена шема жалбеног механизма